Postanite član Foruma

 

FORUM je otvorena organizacija i poziva nove članove da mu se priključe. Član Foruma može biti svako udruženje, pravno lice, samostalni preduzetnik, i registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje prihvata ciljeve i Statut Foruma i podnese prijavu za učlanjenje Izvršnom odboru Udruženja i potpiše Pristupni sporazum.

Pristupni sporazum Forumu privrednika Čačka

 

Udruženje "FORUM PRIVREDNIKA ČAČKA" - Čačak

koga zastupa, Predsednik Izvršnog odbora, i
Novi član Udruženja:

koga zastupa:

potpisuju ovaj

PRISTUPNI SPORAZUM

1. Ovim sporazumom Novi član se priključuje Udruženju "FORUM PRIVREDNIKA ČAČKA"- ČAČAK, i prihvata prava i obaveze utvrđene Statutom i drugim aktima, radi zalaganja za stvaranje boljeg ambijenta za poslovanje svih privrednih subjekata.

2. Novi član, određuje kao svog predstavnika koji će učestvovati u radu Foruma sa podacima:Delegirani predstavnik ima pravo da neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini i ostvarivanju ciljeva Foruma; predlaže teme za raspravu i da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u raspravi i donošenju zaključaka o svakoj predloženoj temi; bira i bude biran u organe Foruma; bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i daljim aktivnostima Foruma;

3. Novi član Foruma je dužan da: aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Foruma; učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Foruma; odavlja i druge aktivnosti koje mu poveri Izvršni odbor i Skupština.

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Trg narodnog ustanka 2, 32102 Čačak

Tel/fax: 064/852-5282

e-mail: forumprivrednika@gmail.com